Share themes BuildMe, website xây dựng và kiến trúc